Fagansvarlig rammeverk og compliance – anskaffelser

Fagansvarlig rammeverk og compliance – anskaffelser

Arbeidsgiver: OBOS

Stillingstittel: Fagansvarlig rammeverk og compliance - anskaffelser

Søknadsfrist: 12.02.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Jannicke Wold Kaarbø


Fagansvarlig rammeverk og compliance – anskaffelser

Vil du jobbe med risikostyring i skjæringspunktet mellom anskaffelse, rammeverk og teknologi?

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe i en nyopprettet stilling i konsernet – en sentral rolle i standardiseringsarbeidet. Rollen skal ha fokus på rammeverk og struktur for å kvalitetssikre at anskaffelser skjer i samsvar med interne og eksterne lover og regler, samt våre strategier for miljø og sosial bærekraft. Overordnet skal rollen være en sentral støttefunksjon for anskaffelsesprosessene i selskapene i konsernet, og vil kreve utstrakt dialog og samarbeid på tvers av fagavdelinger og selskap i konsernet.

Arbeidssted er Hammersborg Torg 3, før vi i 2025 flytter til Construction City på Ulven

Hovedoppgavene vil være:

 • Utarbeide og etablere gode rammeverk for anskaffelsesprosessen i konsernet, herunder evaluering av leverandører, og etablering av et sentralt leverandør- og avtaleregister
 • Etablere og sikre at rammeverket for innkjøp (kontraktsmaler, Code of Conduct o.a.) til enhver tid er oppdatert og implementert i henhold til gjeldende lovgivning og konsernets strategi når det gjelder gjeldende lovverk, miljø, bærekraft og sosiale forhold
 • Etablere gode digitale systemer og rutiner for aktsomhetsvurderinger og rapportering relatert til Åpenhetsloven, Sanksjonsregelverket, Miljø o.a. og sikre god koordinering mellom selskapene i rapporteringen.
 • Ansvarlig for samlet konsernrapportering på tvers av selskapene innenfor ansvarsområdet
 • Etablere og implementere gode systemer og rutiner for avvikshåndtering for selskapene i konsernet
 • Etablere og koordinere et konsern-internt kompetanseforum for innkjøpsansvarlige/innkjøpsrollene i de forskjellige selskapene i konsernet. Hensikten med forumet er blant annet
  • Kompetanseutveksling – Best Practice
  • Analysere og identifisere synergier på tvers av selskapene og utnytte disse i forhold til Best-Buy

Ansvarsområder:

 • Etablere og implementere struktur for selskapsrapportering på KPI’er i de enkelte selskapene
 • Følge med på endringer i lover og forskrifter samt markedsutviklingen for å sikre at Obos er i front av utviklingen og compliant på ansvarsområdet. Dette vil bl.a. skje gjennom deltakelse i relevante fora, både internt og eksternt
 • Bidra til å videreutvikle konsernets innkjøpsstrategi, herunder utarbeidelse av konkrete handlingsplaner for etablerte mål, og følge opp at det blir rapportert på og at målene blir nådd, på tvers av selskapene i konsernet
 • Bidra til god endringsledelse gjennom å utfordre det etablerte, samt vise tydelighet og retning ovenfor selskapene i konsernet
 • Sikre god kommunikasjon og profilering av det arbeidet som blir gjort i tett samarbeid med Markeds- og Kommunikasjonsavdelingen i konsernet

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med prosess og prosjektarbeid gjerne innenfor compliance og sertifiseringer relatert til anskaffelsesprosesser
 • Relevant høyere utdannelse innen innkjøp-, økonomi -og eller juridiske fag. Relevant arbeidserfaring innen området vil være en fordel
 • Erfaring fra arbeid i store konsern, gjerne også på tvers av landegrenser
 • Solid erfaring med nettverksbygging
 • Kunnskap og interesse for digitalisering og relevant lovgiving og standarder, innkjøp og miljø og bærekraft

Vår nye kollega har et analytisk og strategisk hode og evner balansen mellom å være svært grundig og effektiv. Du er en bidragsyter både faglig og sosialt og er kjent for å være en som er faglig sterk og gjerne deler din kunnskap og erfaring. Du har erfart viktigheten og fordelene internt samarbeid gir og du møter dine kolleger med åpenhet og positiv innstilling. Du har et godt overblikk og er en pådriver for strategiske prosesser, men du er også kjent for å være operativ og trives med det. Vår nye innkjøper er proaktiv og løsningsorientert og sammen skal vi sørge for mer standardiserte innkjøpsprosesser i OBOS.

Om arbeidsgiveren

OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge. Vi eies av våre over 535 000 medlemmer, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

OBOS har over 2700 ansatte og driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig. Vi har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Medlemmene har besluttet at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak. Hovedkontoret er i Oslo.