Om oss

Eiendomsyrker.no eies og drives av Eiendomsyrker AS, som finansieres av Senter for eiendomsfag i samarbeid med en rekke av eiendomsbransjens arbeidsgivere.

Formålet med programmet er å bedrive aktiv kunnskapsformidling om eiendomsyrker og karrieremuligheter i eiendomsbransjen.

Administrasjonen:

Prosjektleder: Trine Hatlevik Hønningstad, trine@eiendomsyrker.no, 414 59 648.

Daglig leder: Øystein Ringen-Vatnedalen.

Arbeidet støttes aktivt av vårt Advisory Board, som består av følgende ildsjeler, som alle brenner for videreutviklingen av eiendomsbransjen:

Tone Tellevik Dahl er adm. direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom og tidligere byråd i Oslo kommune.

Mona Ingebrigtsen er styremedlem i flere selskaper innenfor eiendomsbransjen samt tidligere adm. direktør i Oslo Areal.

Bente Bømark Hanssen er divisjonsdirektør for eiendom i Oslobygg KF.

Terje Holsen er førsteamanuensis og tidligere eiendomsdirektør ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Terese Negaard Sørli er advokat, partner og leder for eiendomsavdelingen i Advokatfirmaet Haavind.

Gunnar Gehrken Bøyum er styremedlem i flere selskaper innenfor eiendomsbransjen samt tidligere adm. direktør i Aspelin Ramm

Prosjektleder

Trine Hatlevik Hønningstad

"Jeg gleder meg over denne unike anledningen til å påvirke hverdagen og mestringspotensialet til de organisasjoner og talenter som eier, utvikler og forvalter store deler av vårt bebygde samfunn. Min nye rolle gir mulighet for å bygge relasjoner til store deler av eiendomsbransjen i Norge, og bidra til profesjonalisering av eiendomsorganisasjoner".

Daglig leder

Øystein Ringen-Vatnedalen

"Vår omverden er i sterk og vedvarende forandring, som følge av megatrender, økt fokus på bærekraft samt nyere teknologiske innovasjoner som delingsøkonomi, digitalisering og endrede forretningsmodeller, som snur mange av de gamle tankesettene på hodet. Dette nye landskapet utfordrer også eiendomsbransjen og hvordan vi må tenke fremover. Sammen har vi tilgang til en enorm infrastruktur av eiendom, bygg og tjenester, som garantert også må inngå i morgendagens løsninger – for å sikre bærekraftige samfunn for deg og meg."

Medlem av Advisory Board

Tone Tellevik Dahl

"Skal eiendomsbransjen klare å oppfylle sitt samfunnsansvar, i en stadig mer kompleks verden, må vi sørge for at flere unge ser på eiendom som en yrkesvei. Bransjen trenger en større bredde i sin kompetanse for å videreutvikle hvordan vi arbeider, utvikler, bygger og drifter eiendom på en bærekraftig måte. Bransjen har ikke vært flink nok til å fortelle at det er flere utdanningsløp som faktisk åpner vei for en karriere innen eiendom. Derfor velger jeg nå å bruke tid på å få frem budskapet om at det er mange studieløp som gir karrieremuligheter i eiendom."

Gunnar Gehrken Boyum

Medlem av Advisory Board

Gunnar Gehrken Bøyum

"Vi bygger eiendommer for mennesker! Om man skal bo, jobbe, gå på skole, tilbringe fritid, få pleie eller annet, så dreier det seg om å forstå brukernes behov. I den sammenheng blir rekruttering til vår bransje viktig. Eiendommene vi bygger skal imøtekomme kravene fra dagens befolkning, og ikke minst fremtidens krav. Demografien endrer seg. Markedet endrer seg. Og hva vi vil og bør bygge møter nye krav. Vi skal søke at de flinkeste velger vår bransje. Jeg håper å kunne bidra til dette!"

Medlem av Advisory Board

Mona Ingebrigtsen

«Eiendomsbransjen er den næringen som har størst betydning for oss alle – både når det gjelder hvordan vi bor, arbeider og bruker våre eiendommer, steder og byer. Det er derfor viktig at vi klarer å få frem alle yrkesmuligheter innenfor bransjen samt å tiltrekke oss den beste kompetansen fra et mangfold av utdannelsesløp. Jeg har valgt å engasjere meg i Eiendomsyrker da virksomheten har som formål å fremsnakke og synliggjøre mangfoldet av eiendomsyrker og verdiskapningen disse representerer.»

Medlem av Advisory Board

Bente Bømark Hanssen

"Byggeperioden er relativt kort, mens eiendomsdrift av bygg skal sikre realverdiene i mange år fremover. Som en stor eiendomsbesitter ser vi viktigheten av å kunne rekruttere flinke fagfolk som byggdriftere, brannrådgivere o.l. til våre stadig mer teknisk krevende bygg. Jeg ønsker å bidra til å fremme byggdrift som et spennende karrierevalg med store utviklingsmuligheter. Sammen med utdanningsinstitusjoner kan vi synliggjøre faget overfor ungdommer i et utdanningsløp, samt bidra til en utvikling i utdanningen som sikrer at bransjen får tilført den rette kompetansen."

Medlem av Advisory Board

Terje Holsen

"Arealbruk og eiendomsrettigheter står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre. I det korte løpet styrer eiendomsrettighetene endringer i arealbruken og i det lange løpet vil arealbruken påvirke endringer i eiendomsrettigheter. Bærekraftig utvikling, enten dette handler om miljø og klima, sosiale forhold eller økonomi, er derfor avhengig av samfunnsaktører som forstår det komplekse samspillet mellom eiendom og arealbruk. Derfor trenger vi også mennesker i eiendom med en mangfoldig utdannelses- og yrkesbakgrunn. Det er ikke én utdanning eller én karrierevei som er «riktig» i eiendomsbransjen. Dette må vi anerkjenne, og dette må vi fremme – i utdanning og i praksis. Mitt engasjement i Eiendomsyrker er tuftet på denne erkjennelsen."

Medlem av Advisory Board

Terese Negaard Sørli

"God eiendomsutvikling handler om mer enn å oppføre funksjonelle bygg på kortest mulig tid. God eiendomsutvikling handler om innovasjon og mulighet til å få mer kunnskap om gjenbruk, bærekraft og miljøvennlige løsninger. Eiendomsprosjekter kan bidra til å bekjempe ensomhet, sikre barn trygge oppvekstmiljø og gi nytt liv til områder som tiden kan ha løpt fra. Den beste eiendomsutviklingen skjer når ulike fagpersoner jobber sammen for å nå et felles mål. Eiendomsbransjen må fortsette å tiltrekke seg de beste kandidatene. Ved å delta i Advisory Board for Eiendomsyrker håper jeg å kunne bidra til å vise hvor mange spennende karrieremuligheter som finnes innen eiendomsbransjen."

Kort om eiendomsbransjens historie

Eiendomsbransjen bidrar med stor verdiskapning i samfunnet, både økonomisk og i form av de fysiske resultatene som produseres. Verdiskaping med eiendom som utgangspunkt representerer samtidig en relativt ung næring, med et stort innslag av organisasjoner etablert etter 1990-tallet.

Nedenfor gir vi deg en kort introduksjon til det historiske bakteppet som er med på å definere hvor eiendomsbransjen kommer fra.

Eiendomsmarkedene for næringsliv, organisasjoner og privathusholdninger kan vanskelig sees uavhengig av bankmarkedenes historiske utvikling – med fremveksten av et deregulert finansmarked som førte til utvikling av nye kapitaltjenester.

Muligheten for å kunne ta opp et privat- eller bedriftslån med pant i fast eiendom har vært avgjørende for eiendomsinvesteringer generelt, utviklingen av eiendomsbransjen spesielt samt for det meste av næringsutviklingen i landet.

Selv om eiertanken til eiendom historisk har stått sterkt i bevisstheten hos norske borgere og selskaper, bidro den omfattende bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet sterkt til etableringen av det som i dag utgjør eiendomsbransjen.

Før den tid var eiendom hovedsakelig eid av enkeltpersoner eller -selskap, der eiendom ble sett på som en sidevirksomhet. Opphøret av kredittrasjonering og dereguleringen av kredittmarkedet tidlig på 1980-tallet utgjorde også et vesentlig vendepunkt for profesjonelle eiendomsinvesteringer.

Bankkrisen førte til at norske banker som Fokus, Kreditkassen, Sparebanken Rogaland og Sparebanken Midt-Norge samt DnB mistet sin egenkapital, og at staten måtte trå til med frisk kapital og strenge opprydningskrav. Som følge av denne oppryddingen måtte bankene selge store porteføljer med misligholdte eiendomsengasjementer hvor store eiendomsverdier skiftet hender. På bakgrunn av dette oppsto flere av de første rendyrkede eiendomsselskapene.

Overgangen fra forvaltning av enkeltstående bygg anvendt til egen bruk, til porteføljer av bygg for utleie til eksterne, resulterte raskt i at eiendomsselskapene fikk økt behov for mer helhetlig kompetanse innen eiendom. Dette førte igjen til etablering av interne forvaltnings- og driftsorganisasjoner og i senere tid også eksterne tilbydere av eiendomsforvaltning, -drift og -vedlikehold.

Samtidig har utviklingen også bidratt til en sterk profesjonalisering av både det å eie og å leie eiendom. Et profesjonalisert marked for kjøp og salg av eiendom bidrar til at enkeltbygg og porteføljer kan skifte hender på tvers av kommune-, fylkes- og landegrenser – ved hjelp av lokale, nasjonale og internasjonale megler- og rådgivermiljøer.

Fremtiden vil preges av at eiendomsbransjens mest innovative aktører bruker mer av sin tid på å tydeliggjøre hvilke samfunnsroller de skal fylle og hvordan de best skal møte de raske endringene i samfunnet.

Utviklingen av mer sofistikert og sammenkoblet teknologi påvirker hverdagen til oss alle, og gir muligheter for å redefinere hvordan våre bygninger skal utformes og brukes. Like fullt vil både god design og faglig kreativitet fremdeles være verdifullt, ettertraktet og avgjørende for god steds- og byutvikling.