3 driftsingeniører Bygningsdrift, 2. gangs utlysning

3 driftsingeniører Bygningsdrift, 2. gangs utlysning

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: 3 driftsingeniører Bygningsdrift, 2. gangs utlysning

Søknadsfrist: 17.09.2019


Spørsmål om stillingen?

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med seksjonssjef Steffen Hellesøe, tlf 958 41 237.


3 driftsingeniører Bygningsdrift, 2. gangs utlysning

Om stillingenVil du være med å profesjonalisere driften UiOs bygningsmasse ytterligere?Eiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor bygningsdrift betyr det blant annet at vi har utarbeidet tjenestebeskrivelser der omfanget av EAs leveranse og servicenivå er godt beskrevet, og vi har spesialisert vårt driftspersonell innen teknisk bygningsdrift og brukerservice. Vi har tatt i bruk FDV-system for innmelding og oppfølging av brukerhenvendelser og internkontroll av eiendommene, og vi arbeider med å legge inn vedlikeholdsplaner. Alt vårt driftspersonale har en smarttelefon som arbeidsverktøy. Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold.For å lykkes med dette arbeidet har vi opprettet driftsingeniørstillinger, en på hvert av 4 driftsområder, slik at vi kan tilføre ytterligere teknisk fagkompetanse. Vi søker nå etter 3 driftsingeniører.

Som driftsingeniør i Drifts- og vedlikeholdsavdelingen, seksjon for Bygningsdrift, vil du være en fagteknisk ressurs for driftspersonalet, primært for eiendomsporteføljen i driftsområdet, men også gi bistand til de øvrige områdene. Driftsingeniøren vil planlegge driftstiltak basert på vedlikeholdsplaner og bistå driftspersonalet i tekniske spørsmål, tilbudsinnhenting og prosjektgjennomføring. Du vil ha en sentral rolle når driftsområdet overtar driften av arealer som har vært oppgradert i et prosjekt. Stillingen har ikke personalansvar men arbeidsledelse vil inngå, og du rapporterer til områdeleder.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide/ oppdatere og dokumentere driftsplaner, driftsrutiner og arbeidsprosesser
 • Koordinere avdelingens arbeid innenfor driftsfaget i samarbeid med områdeleder
 • Planlegging og oppfølging av drifts- og vedlikeholdstiltak, inkl.
 • Innkjøp etter forskrift om offentlige anskaffelser, administrasjon og fakturabehandling. for området
 • Holde oversikt over planlagt vedlikehold og befaringer i FDV-systemet
 • Følge opp at UiOs ambisjoner fra Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten nås i området
 • Assistere områdeleder med forefallende oppgaver og ved behov
 • Andre driftsrelaterte oppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav 

 • Teknisk utdannelse på fagskole-/ bachelornivå, fortrinnsvis innen VVS, automasjon, elektro eller bygg. Søkere med fagbrev og solid relevant erfaring kan også bli vurdert
 • Relevant erfaring, gjerne innen drift og vedlikehold av bygninger eller tekniske anlegg
 • God erfaring i bruk av databaserte styringssystemer herunder SD-anlegg/FDV-system er nødvendig
 • Det er en fordel med kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Det er en fordel med veiledningserfaring

Personlige egenskaperVi søker en utviklingsorientert driftsingeniør med høy gjennomføringsevne. Din arbeidsform preges av systematikk og ryddighet, samtidig som du er opptatt av effektivitet og optimalisering. Du har fokus på samarbeid og evner å arbeide i team, men du er også selvstendig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk en forutsetning

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes som overingeniør (SKO 1087) i lønnsspenn mellom kr.  583.900 – 615.700,- avhengig av kompetanse og erfaring
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og gunstige lånebetingelser.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysningerAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 119.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo , ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab