Eiendomsbransjens historie

Eiendomsbransjen bidrar med stor verdiskapning i samfunnet, både økonomisk og i form av de fysiske resultatene som produseres. Verdiskaping med eiendom som utgangspunkt representerer samtidig en relativt ung næring, med et stort innslag av organisasjoner etablert etter 1990-tallet.

Nedenfor gir vi deg en kort introduksjon til det historiske bakteppet som er med på å definere hvor eiendomsbransjen kommer fra.

Eiendomsmarkedene for næringsliv, organisasjoner og privathusholdninger kan vanskelig sees uavhengig av bankmarkedenes historiske utvikling – med fremveksten av et deregulert finansmarked som førte til utvikling av nye kapitaltjenester.

Muligheten for å kunne ta opp et privat- eller bedriftslån med pant i fast eiendom har vært avgjørende for eiendomsinvesteringer generelt, utviklingen av eiendomsbransjen spesielt samt for det meste av næringsutviklingen i landet.

Selv om eiertanken til eiendom historisk har stått sterkt i bevisstheten hos norske borgere og selskaper, bidro den omfattende bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet sterkt til etableringen av det som i dag utgjør eiendomsbransjen.

Før den tid var eiendom hovedsakelig eid av enkeltpersoner eller -selskap, der eiendom ble sett på som en sidevirksomhet. Opphøret av kredittrasjonering og dereguleringen av kredittmarkedet tidlig på 1980-tallet utgjorde også et vesentlig vendepunkt for profesjonelle eiendomsinvesteringer.

Bankkrisen førte til at norske banker som Fokus, Kreditkassen, Sparebanken Rogaland og Sparebanken Midt-Norge samt DnB mistet sin egenkapital, og at staten måtte trå til med frisk kapital og strenge opprydningskrav. Som følge av denne oppryddingen måtte bankene selge store porteføljer med misligholdte eiendomsengasjementer hvor store eiendomsverdier skiftet hender. På bakgrunn av dette oppsto flere av de første rendyrkede eiendomsselskapene.

Overgangen fra forvaltning av enkeltstående bygg anvendt til egen bruk, til porteføljer av bygg for utleie til eksterne, resulterte raskt i at eiendomsselskapene fikk økt behov for mer helhetlig kompetanse innen eiendom. Dette førte igjen til etablering av interne forvaltnings- og driftsorganisasjoner og i senere tid også eksterne tilbydere av eiendomsforvaltning, -drift og -vedlikehold.

Samtidig har utviklingen også bidratt til en sterk profesjonalisering av både det å eie og å leie eiendom. Et profesjonalisert marked for kjøp og salg av eiendom bidrar til at enkeltbygg og porteføljer kan skifte hender på tvers av kommune-, fylkes- og landegrenser – ved hjelp av lokale, nasjonale og internasjonale megler- og rådgivermiljøer.

Fremtiden vil preges av at eiendomsbransjens mest innovative aktører bruker mer av sin tid på å tydeliggjøre hvilke samfunnsroller de skal fylle og hvordan de best skal møte de raske endringene i samfunnet.

Utviklingen av mer sofistikert og sammenkoblet teknologi påvirker hverdagen til oss alle, og gir muligheter for å redefinere hvordan våre bygninger skal utformes og brukes. Like fullt vil både god design og faglig kreativitet fremdeles være verdifullt, ettertraktet og avgjørende for god steds- og byutvikling.