Harald Vaagaasar Nikolaisen, adm. direktør i Statsbygg

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Når en krise som dette inntreffer blir mange av våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere berørt. Det er en naturlig usikkerhet, og for enkelte også frykt, som slår inn. For meg har det derfor vært viktig å være raskt ute med tydelig informasjon om hva vi nå skal gjøre, selv om det er usikkerhet knytte til dette. Det innebærer også at det er viktig å etablere så god oversikt som mulig over realitetene, både hos oss og andre berørte. Dette har vi gode rutiner for i form av krisestab og prosedyreverk, som vi øver jevnlig. Det er viktig når krisen treffer oss. Jeg har lagt mye vekt på å være tilgjengelig på digitale flater og ha hyppige digitale møter med alle ledere og streaming til hele organisasjonen med oppdatert informasjon, løypemeldinger  og oppmuntringer. Som leder er det imidlertid viktig å ikke bare  gå seg bort i daglig kriseledelse, men også forsøke å se lengst mulig fremover i en slik situasjon slik at vi er best mulig forberedt på det som skjer videre.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Statsbygg valgte tidlig en strategi for å gjøre mest mulig for å holde hjulene i gang, for å begrense de økonomiske skadevirkningene på kort og lang sikt for oss og våre leverandører. Dette må selvsagt skje innenfor tilfredsstillende smittevern hensyn, og vi har jobbet hardt med å etablere gode rutiner for dette. Vi forsøker så godt det lar seg gjøre å holde aktiviteten oppe i de pågående prosjektene, og ikke minst i planlegging og utlysning av nye oppgaver. Sikring av likviditet i leverandørkjeden ved utbetaling av fakturaer så raskt som mulig uavhengig av forfallsdato et konkret tiltak som har vært viktig for våre leverandører. Vi jobber også med å fremskyve planlagte drifts og vedlikeholdsoppgaver slik at vi sikrer at de som har produksjonskapasitet får utnyttet denne nå i denne kritiske fasen.